Medezeggenschapsraad

Als medezeggenschapsraad (MR) van de basisschool De Steiger willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen.  

Visie en Doelstelling 

Als MR spelen we een actieve rol in de besluitvorming. Dit betekent concreet dat de MR ieder jaar ca. zeven keer met de directeur overlegt over algemene zaken en gebruik maakt van zijn adviserende rol en instemmingbevoegdheid. De MR wordt vooraf door de directeur op de hoogte gebracht van zaken die spelen. De MR krijgt dus de gelegenheid om een mening te vormen over deze zaken, zodat de MR standpunten kan innemen die meegewogen worden in de uiteindelijke besluitvorming.  

Door het geven van gevraagd en ongevraagd advies oefent de MR invloed uit op het schoolbeleid. De MR ontwikkelt niet zelf beleid, maar kan door een (on)gevraagd advies wel met suggesties komen en aan de directeur vragen op dit punt beleid te ontwikkelen.  

  • Het actief en beleidsmatig meedenken op een positieve manier.  

  • Invloed uitoefenen op het schoolbeleid, middels een gevraagd dan wel ongevraagd advies. 

  • Een constructieve bijdrage leveren aan het updaten van beleidsstukken.  

  • Het goed informeren van de achterban.  

In de MR zitten vertegenwoordigers van zowel ouders/verzorgers als het personeel. De bezetting van de MR ziet er voor het schooljaar 2022 - 2023 als volgt uit: 

Oudergeleding 
-  Kitty Willemse (secretaris) 
-  Linda Crevals  

Personeelsgeleding 
-  Joice Timmermans (voorzitter)
-  Nog nader in te vullen

Klachtenregeling: 
-Stap 1: De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de leerkracht.
-Stap 2: Vinden de ouders en/of de leerkracht geen bevredigende oplossing voor het probleem, dan wordt de directie van de school ingeschakeld. 
-Stap 3: Indien ook na het overleg met de directeur de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, kan de MR een bemiddelende rol spelen.  
-Stap 4: Mocht er na bemiddeling nog geen oplossing gevonden zijn, dan wordt de zaak voorgelegd aan het College van Bestuur van de Borgesiusstichting. Deze zal in voortdurend overleg met de directeur de kwestie bekijken om deze tot een oplossing te brengen. 
 

Bij een positief contact tussen ouders en school worden een heleboel problemen in een vroeg stadium waargenomen, besproken en opgelost. 

Contactgegevens: 

mr-bs-desteiger@hotmail.nl