Medezeggenschapsraad

 

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Als MR spelen we een actieve rol in de besluitvorming. Dit betekent concreet dat de MR ieder jaar ca. zeven keer met de directeur overlegt over algemene zaken en gebruik maakt van de adviserende rol en instemmingbevoegdheid. Deze zaken zijn wettelijk bepaald. De MR wordt vooraf door de directeur op de hoogte gebracht van zaken die spelen. De MR krijgt dus de gelegenheid om een mening te vormen over zaken die lokale consequenties hebben, zodat de MR standpunten kan innemen die meegewogen worden in de uiteindelijke besluitvorming.
Door het geven van gevraagd en ongevraagd advies oefent de MR invloed uit op het schoolbeleid. De MR ontwikkelt niet zelf beleid, maar kan door een (on)gevraagd advies wel met suggesties komen en aan de directeur vragen op dit punt beleid te ontwikkelen.

  • Het actief en beleidsmatig meedenken en op een positieve manier.
  • Invloed uitoefenen op het schoolbeleid, middels een gevraagd dan wel ongevraagd advies.
  • Een constructieve bijdrage leveren aan het updaten van beleidsstukken.
  • Het goed informeren van de achterban.

 
Uitgangspunten
De MR geeft invulling aan de visie door…

  • De (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van het advies-, instemmings-, informatie-, initiatiefrecht en recht op overleg. Waar mogelijk is dit in de jaarplanning weergegeven.
  • Alleen te spreken over schoolgerelateerde zaken die besproken dienen te worden.
  • Cursussen, na- en bijscholingen te volgen.
  • Het activiteitenplan jaarlijks aan te passen.
  • Contacten met ouders en personeel onderhouden en open staan voor vragen, opmerkingen en reacties van ouders en personeel en de notulen voor ouders en personeel beschikbaar te maken via de website van de school.

Bezetting
In de MR zitten vertegenwoordigers van zowel ouders/verzorgers als het personeel. 
De bezetting van de MR ziet er voor het schooljaar 2020 - 2021 als volgt uit:

Oudergeleding
-  Jeroen Heijnen (voorzitter)
-   Kitty Willemse

Personeelsgeleding
-  Joice Timmermans (secretaris)
-  Karin van Soest

Bijdrage ouders
De MR zal nooit individuele gevallen behandelen, leerkracht is hiervoor het eerste aanspreekpunt!
De MR behartigt echter wel de belangen van alle ouders. Terugkoppeling vanuit van ouders is dus heel belangrijk voor het goed functioneren van de MR. Zit u ergens mee, heeft u een tip, bespreekpunt of idee schroom dan niet om ons aan te spreken of te mailen op mr-bs-desteiger@hotmail.nl.